ECZANE DIŞI ÇALIŞAN ECZACILARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 23
 •  
  23
  Shares

ECZANE DIŞI ÇALIŞAN ECZACILARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HASTANELERDE ÇALIŞAN ECZACILAR HAKKINDA

 •    Kamuda çalışan tüm meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışacağız. Eczacının taşınırcı olması nedeniyle üzerinde olan zimmetin maddi sorumluluğunun ne kadar ağır olduğunun bilincindeyiz. Bu sorumluluk karşılığında aldığı ücretler adil değildir. Başta 0,75 olan ek ödeme katsayısının eczacılarımızın yönettiği bütçe, yaptıkları iş, aldıkları risk ve eğitim sürelerinin eşitliği itibariyle diş hekimleri ile birlikte değerlendirilip 1,1’ e yükseltilmesi, ücret iyileştirilmesinin yapılıp denge ve ek ödeme paylarının temel maaşa eklenmesi için mücadele edeceğiz.
 •   Hastanelerimizde hemşirelerin bağlı oldukları Sağlık Hizmetleri Müdürü, hekimlerin bağlı oldukları Başhekim gibi makamlar varken eczacıların görevlerini bilen ve mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunlara hakim olan, eczacının doğrudan iletişime geçebileceği bir makam yoktur. 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede yapılacak değişiklik ile kamuda eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü kadrolarının oluşturulması ve buralara eczacıların atanması için çalışacağız.
 •    Son 4 yılda Verimlilik ve Kalite Yönetim Daire Başkanlığı eczane ve biyomedikal alanlarında birçok yeni düzenlemeye gitmiş ve kalite standartlarının Türkiye’ nin her hastanesinde aynı olması için birçok kriter belirlemiştir. Kaliteli ve verimli sağlık hizmetinin hastalara sunulmasında doktor-hemşire-eczacı zincirinin önemli bir halkasını temsil eden meslektaşlarımızın kamudaki sayısı halihazırda yetersiz iken istenilen standartların yerine getirilmesi eczacılarımızın iş yükünü fazlasıyla arttırmıştır. Eczacılarımızdan beklenen sorumlulukların yerine getirilebilmesi için kamuda eczacı kadrolarının hızla arttırılması gerekmektedir.  Bu kadrolar oluşturulurken eskisi gibi sadece yatak sayısı baz alınmamalıdır. Hastanelerin içerdiği özellikli birimler de dahil olmak üzere, yapılacak iş yükünün de hesaba katılarak kadroların belirlenmesi gerekmektedir.
 •    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan eczacılara uygulanan yasa ve yönetmelikler, yürürlükteki 6197 sayılı Eczacılık Yasasında yer alan eczacı tanımına uygun hale getirilmelidir.
 •    Eczacılarımız hastanelerde aşağıda belirtilen alanlarda çalışmaktadır.
 1. TPN (Total Paranteral Nutrisyon Üniteleri)
 2. Onkoloji Eczacılığı (Kemoterapi Üniteleri)
 3. Akılcı İlaç Kullanımı Danışma Merkezi
 4. Farmakoekonomi (Satınalma birimlerinde)
 5. Farmakovijilans Sorumlusu
 6. Materyovijilans Sorumlusu
 7. Tıbbi Sarf Malzeme Yönetimi
 8. Servis Eczacılığı
 9. Verimlilik ve Kalite
 10. Aseptik İlaç Hazırlama Üniteleri
 11. Majistral İlaç Yapımı
 12. Stok Yönetimi
 13. Enfeksiyon Eczacılığı
 14. Nefroloji Eczacılığı
 •     Buradan da anlaşıldığı gibi kamuda eczacılarımız hızla branşlaşmaya (uzmanlaştırılmaya) başlamıştır. Ancak Eczacılık Fakültelerindeki eğitimler bu alanlarda uzmanlaşmak için yeterli olmadığı gibi kamuda çalışan birçok meslektaşımızın belirtilen alanlarda lisansüstü eğitimleri de yoktur. Eczacının bu alanlarda daha verimli çalışabilmesi için öncelikle uzmanlık alanlarının genişletilmesi, görev ve yetki tanımlarının belirlenmesi gerekmektedir. Hekim ve hemşirelere kendi alanlarında sürekli düzenlenen sertifikalı meslek içi eğitimler gibi eczacılarımıza da lisans üstü uzmanlık eğitimleri yanında sertifikalı meslek içi eğitimler düzenlenmeli ve bu eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından bu uzmanlık ve ilgili alanlara aktif olarak eczacı istihdamı arttırılmalıdır.
 •     Bilindiği üzere özel hastanelerde eczacı olmadan eczane ruhsatı alınamamakta ve eczacılık hizmeti verilmemektedir. Kamuda yıllardır, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nden “…kurumda eczacı olmadığı takdirde görevini hemşire ya da eczane teknisyeni yürütür.” İfadesi yer aldığı için eczacısız eczacılık hizmeti veren hastanelerimizin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Ayrıca ifadede hemşire ya da eczane teknisyeni geçmesine rağmen kurumlar personel yetersizliğini ileri sürüp eczanede sağlık alanında hiçbir eğitimi olmayan personelleri de çalıştırmaktadır. Yönetmelikten bu ifade acilen çıkartılıp eczacılık hizmetinin sadece eczacı tarafından verilmesi gerektiği eklenmelidir ve bu hastaneler için eczacı atamaları yapılmalıdır.
 •       Açıktan atamalarda hastanelerimizde engelli eczacılarımız için ayrıca kadro açılmalıdır.
 •       Hastanelerimizde eczacılık hizmeti verirken yardımcı personellerin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Destek personellerimizin sayısı yetersiz ve bu personellerin çoğu eczanede yapılacak işlerde kalifiye değillerdir. Bununla beraber verilen personel bin bir türlü emekle yetiştirildikten sonra, hastane yönetimi tarafından başka alanlardaki personel yetersizliklerinde personelin çekildiği ilk birim eczanelerimizdir. Ayrıca bazı hastanelerimizde, sertifikalı eczane teknisyenleri, kadrolu olarak atanmalarına rağmen eczane dışı alanlarda çalıştırılmaktadır. Eczacılık hizmetlerinin hastanelerimizde aksamadan sürdürülebilmesi için bu duruma artık bir son verilmesi gerekmektedir. Hastane eczanelerine destek personelleri görevlendirilmeli, hatta eczane teknisyeni kadroları arttırılıp hızla atanmaları sağlanmalı ve bu personeller eczane dışı alanlarda çalıştırılmamalıdır.
 •      Çağdaş Eczacılar Grubu olarak kamu eczacılarına yönelik çalışmalarımızı arttıracağız ve kamu eczacılarının odamız bünyesinde meslek örgütü çalışmalarında aktif olarak yer almasını sağlayacağız.
 •     Meslektaşlarımızın hastanelerde uygun olmayan fiziki koşullara sahip alanlarda/depolarda sağlık hizmeti sunduğunu biliyoruz. Bu konuda da tıpkı destek personelleri sorununda yaşandığı gibi hastanelerde örneğin sterilizasyon ünitesinin koşulları göz önünde bulundurularak bir alan tahsis edilirken eczane için gerekli koşullar göz önünde bulundurulmamaktadır. Su basması ya da yangın çıkması durumlarında ya da uygun olmayan aydınlatma, ısı nem oranı sonucu bozulacak ilaçların oluşturduğu yüksek mali kayıp dikkate alınmadığı, genelde zemin kat altında personelin gün ışığı görmediği bu nedenle de sağlık sorunlarının ortaya çıktığı kıyıda köşede kalan alanlar eczacılarımıza çalışma alanı olarak sunulmaktadır. Ayrıca eczane için projesinde alan dahi ayrılmamış hastanelerimizin olduğunu da bilmekteyiz. Hastane eczanelerimizin uygun fiziki koşulları sağlayan alanlara taşınması ve eczacılarımızın daha sağlıklı çalışma ortamlarında hizmet sunabilmesi sağlanacaktır.
 •     Hastanelere yapılan eczacı atama kuralarında, yedek atama listesinin oluşturulması ve kadroların boş bırakılmaması gerekmektedir. Atanmayı bekleyen binlerce işsiz eczacımız varken, atanıp herhangi bir sebepten göreve başlayamayan eczacılarımızın atandıkları hastanelerde bir dahaki atama dönemine kadar eczacılık hizmeti, eczacılık eğitimi almamış kalifiye olmayan personel tarafından verilmek durumundadır. Bu sorunu atama kuralarında yedek listelerin oluşturulması ile çözeceğiz.
 •     Kamudan emekli olan hekimlerin emeklilik maaşlarına sabit dönerler (ek ödemeler) yansıtılmaktadır. Aynı şekilde kamudan emekli meslektaşlarımızın da emekli maaşlarına sabit dönerlerin yansıtılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 •     Uzman eczacı ile eczacı arasındaki tavan ek ödeme tutarına esas katsayı farkının, uzman hekim/uzman diş hekimi ile pratisyen hekim/pratisyen diş hekimi için uygulandığı gibi olması için çalışılacağız.
 •       İlk kez 24 Eylül’ de yapılacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı ile artık kamuda Klinik Eczacılar istihdam edilecektir. İlk sınav için tüm Türkiye’ de 11 kadro açılmış olup şimdiye kadar düzenlenen tüm seminerlerde/kongrelerde klinik eczacıların her sabah doktorlarla vizite çıkacakları bununla birlikte 300 yatağa kadar 1 eczacı istihdam edileceği belirtilmiştir. Her hastanede dahiliye, cerrahi, ortopedi, çocuk hastalıkları, göğüs hastalıkları, kadın ve doğum servisleri gibi pek çok bölüm bulunmaktadır. Klinik eczacılardan beklentiler ile açılan kadrolar arasındaki orantısızlık apaçık ortadadır.  Alımlara bu şekilde devam edilecek ise 2023 de hastanelerin klinik eczacı çalıştırmak zorunda olduğu göz önüne alınırsa 2023 de tüm Türkiye’ de toplam 33 klinik eczacımız olacak. Bu sayı Türkiye’deki hastanelerin tümüne klinik eczacılık hizmeti vermek için yeterli değildir. Henüz sistem yeni kuruluyorken yetiştirilecek klinik eczacıların sayıları hızla arttırılmalıdır.
 •       Klinik araştırmalarda eczacının yerinin güçlendirilmesi, bu araştırmalara katılan arkadaşlarımızın desteklenmesi için çalışılacaktır.

ÖZEL HASTANEDE ÇALIŞAN ECZACILARIMIZ HAKKINDA

 •      Özel Hastanede çalışan meslektaşlarımızın maaşları TEB’in 6643 sayılı yasanın kendine verdiği yetkiye dayanarak belirlemiş olduğu maaşın altında olmamalıdır. Bu bağlamda Özel Hastane Yönetmeliğindeki 27. Madde tekrar düzenlenmeli ve özel hastanelerdeki meslektaşlarımız çok düşük ücretlerle çalıştırılmamalıdır.
 •        Özel hastanelerde gerek hekimler gerek hemşireler için kariyer planlamaları yapılıp idari bölümlerde görevler verilmekte iken eczacılar için böyle bir kariyer planlaması uygulanmamaktadır. Bunun için gerekçe olarak hasta ile iletişimde olmadığımız öne sürülmektedir. Oysa bizler fakültede eğitim aldığımız, staj yaptığımız dönemlerden başlayarak bir sağlık danışmanı statüsünde hasta ile iletişimde olarak yetiştirilmekteyiz. Depoculuk faaliyetleri de bizzat bizim tarafımızdan sunulurken mali alanlarda da başarımız yadsınamaz. Bu bağlamda idari yönetim kadrolarında da eczacılar için yer açılmalıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ECZACILARIMIZ HAKKINDA

 •        İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinde çalışan eczacı kadrolarının, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Standart Kadro Yönergesinin hizmet verilen kuruluş sayısına göre yeniden belirlenmeli ve eczacı kadroları arttırılmalıdır.
 •       Kamuda Görevde Yükselme sınavına tüm sağlık personeli girmektedir ve bu sınavla; hekimler, hemşireler ve sağlık memurları idari kadrolarda çalışabilirken eczacılara görev verilmemektedir. İl Sağlık Müdürlüklerinde eczacı, sağlık müdürü, sağlık müdür yardımcı olarak atanamamaktadır. Eczacılık Şube Müdürünün ise eczacı olması zorunlu iken Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşları personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği ile bu zorunluluk kaldırılmıştır. Bu durumun mevzuat değişikliği ile düzeltilmesi gerekmektedir.
 •      4703 Sayılı Kanuna göre çıkarılan Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği’ne göre kozmetiklerde PGD yapılmasına rağmen Tıbbi cihaz denetmenleri, halk sağlığı il müdürlüğü personeli ek ödemeyi alırken il sağlık ve ilçe sağlıkta çalışan meslektaşlarımız % 10 ek ödeme alamamaktadır. Yönetmelik tekrar düzenlenerek eczacılık şubesinde bu görevi yapan personel de dahil edilmelidir.

AKADEMİSYEN ECZACILARIN SORUNLARI HAKKINDA

 •       Ülkemizde halihazırdaki eczacı sayısı oldukça fazladır. Bununla birlikte eczacılık fakültesi açılması için temel koşulları sağlamayan, kurucu dekanı eczacı olmayan ve eczacılık meslek bilimleri kadrolarına eczacı atanmamış birçok fakülte açılmıştır. Bu sorunlarla boğuşan fakültelerden mezun olacak eczacı adaylarının birçoğu işsiz kalacaktır. Meslek örgütü olarak yeni eczacılık fakültelerinin açılmasını engellemek, mevcut fakültelerde kurucu dekanı eczacı olmayan dekanlar yerine akredite olmuş eczacılık fakültelerindeki öğretim üyeleri arasından dekan atanması ve eczacılık meslek bilimleri kadrolarına uygun teşvik koşulları sağlanarak acilen eczacı atamaları yapılması için ilgili birimlere baskı oluşturulacaktır.
 •        Yeni açılan eczacılık fakültelerinin teknik eleman sayısının ve bütçelerinin yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu fakültelerde eczacı adaylarına nitelikli eğitim sağlanabilmesi için, akredite eczacılık fakültelerinden eğitim desteği vermesi için rektörlükler arasında protokol yapılarak mali ve idari destek verilmelidir.
 •        Eczacılık fakültesi öğrenci kontenjanları ihtiyacın çok üzerindedir. Kontenjanların yarıya indirilip, eczacılık fakültesine giriş puanlarına tıpkı tıp ve hukuk fakültelerinde getirilen sınırlama gibi limit konulması gerekmektedir.
 •       Akademisyenlerin atanma ve yükselme kriterlerinin farklılıklarının ve kadro dağılımlarındaki orantısızlığın giderilmesi için meslek örgütümüzle fakülteler arasında ortak çalışma planları oluşturulacaktır.
 •      Fakülte öğrenci talepleri dikkate alınacaktır. Bunun yanında öğrencilere akademik eczacılığın iyi tanıtılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

 

SANAYİ ECZACILARI HAKKINDA

 •      Sanayideki meslektaşlarımızın birçok sorunu olduğunu bilmekteyiz. Meslek örgütü olarak ilk yapacağımız iş; sadece endüstri eczacılarına özel etkinlik düzenleyip onları odamız bünyesinde birleştireceğiz ve sorunlarına hep birlikte çözümler üreteceğiz.
 •       Eczacılık fakültelerinden ülkenin eczacı ihtiyacından fazla mezun eczacı verilmekte ve “işsiz eczacı” sayısı her yıl artmaktadır. İşsiz eczacılar için en önemli kaynağın ilaç endüstrisi olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle tecrübeli eczacı sektör çalışanlarının mentörlük yaptığı danışmanlık uygulamaları aracılığıyla henüz öğrenci iken eczacı adaylarımızı sanayi için hazırlayacağız.
 •       Meslek örgütü olarak endüstri IK’ ları ile görüşüp eczacılık fakültesi dışındaki bölümlerden mezun çalışanlarla aynı maaş teklifini bir eczacının alamayacağını “eczacının sektörde yaratacağı fark gösterilerek” anlatılacak böylece endüstride çalışan eczacılarımızın maaş skalaları belirlenecektir.

 

 


Beğendinse paylaşabilirsin
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 23
 •  
  23
  Shares
 •  
  23
  Shares
 • 23
 •  
 •  
 •  
 •  

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir